Rzymskokatolicka Parafia
Trójcy Świętej
w Bogacicy

Ogłoszenia Duszpasterskie

II Niedziela Wielkanocna
19/04

Przepisy obowiązujące od 20 kwietnia:

1) Powierzchnia użytkowa kościoła parafialnego  to 780 m2. Oznacza to, że w czasie obrzędów liturgicznych wewnątrz kościoła mogą przebywać 52 osoby (pełnoletnie).

Borkowice: 509 m2 - 34 osoby.

Wierzchy: 275 m- 18 osób.

 

Osoby poza kościołem zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości od siebie: 2 metry.

Nadto Wierni gromadzący się w kościołach na liturgii i poza nią są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa.

 

2) Na Msze niedzielne (również te w sobotę wieczorem) proszę zgłaszać się telefonicznie w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym.

 

3) Od poniedziałku Adoracja Najświętszego Sakramentu (z koronką do Miłosierdzia Bożego oraz Różańcem) w kościele parafialnym odbywać się będzie w godzinach 15.00 – 16.00. Będzie można po jej zakończeniu przyjąć Komunię św.

 

Wielkanoc
12/04

...

Niedziela Palmowa
05/04

 1. Liturgia Triduum Paschalnego od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej odbywa się tylko w kościele parafialnym bez udziału wiernych. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem Youtube’a oraz Facebook’a.
 2. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny we Mszach świętych będą mogły uczestniczyć jedynie te osoby, które zgłoszą się telefonicznie do kancelarii parafialnej w dniach: wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00. Liczba ta ograniczona jest do 50 osób.
 3. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Agnieszka Żurak z Bogacicy i Krzysztof Trzepizur z Wołczyna (29.03, 5.04).

V Niedziela Wielkiego Postu
29/03

Z „Dekretu Biskupa Opolskiego regulującego kwestie duszpasterskie”

* Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

* Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.

* We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.

* Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.

* Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.

* Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.

* Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.

* Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.

* Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.

* Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem.

* Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami, które nie są przewidziane przez prawo.

* Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.

Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele.

* Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

* Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych.

 

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

 

Przebieg:

 

 1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

 

 1. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

 

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

 

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

 

 1. Następnie można odmówić:

 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę w coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

 

 

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny;

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

 

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

 

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu

 

 1. Następuje rachunek sumienia – w ciszy

(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

 

 1. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

 

 1. Chwila ciszy

 

 1. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 

 1. Prośby

 

- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

 

 1. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

 

 1. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

 

 

 

 

Psalm 51, 3-9

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Uznaję bowiem nieprawość moją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

 

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

 

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

 

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

 

 

 

 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu
22/03

* Drodzy Parafianie! Zgodnie z rozporządzeniem Premiera i zaleceniami Biskupów prosimy Was bardzo o pozostanie w domach w najbliższe niedziele (i przez cały okres kwarantanny).

* Na Msze św. mogą przyjść wyłącznie osoby zamawiające daną intencję (maks. 50 osób). Pozostałych zapraszamy do duchowego łączenia się z nami na modlitwie bądź do udziału we Mszy św. poprzez telewizję czy inne media.

* W ciągu tygodnia Msze św. będą odprawiane zgodnie z planem.

* Natomiast w niedziele w Bogacicy Msza św. tylko o godz. 10.30 (połączona z intencją poranną). Gorzkich Żali o 14.30 nie będzie.

* Kościół parafialny otwarty będzie jak zazwyczaj – można indywidualnie przychodzić na modlitwę. Będzie w nim trwała adoracja krzyża – w intencji ustania epidemii.

* Kancelaria parafialna czynna wyłącznie w trybie telefonicznym lub mailowym.

* Zadbajcie o Waszych sąsiadów, szczególnie seniorów. Zapytajcie czy im czegoś potrzeba. Zróbcie zakupy. Wymieńcie swoje numery telefonów. Bądźcie w kontakcie telefonicznym.

 

 1. W środę w ramach porannej Mszy św. będzie można przystąpić do dzieła Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego. Serdecznie zapraszam.
 2. Nie ma nowego numeru Gościa Niedzielnego. W zakrystii można odebrać zaległe czasopisma.
 3. Zapraszam do łączenia się z całą wspólnotą naszej parafii na modlitwie. Można oglądać transmisje nabożeństw z kościoła parafialnego na stronie parafialnej.

III Niedziela Wielkiego Postu
15/03

* Drodzy Parafianie! Zgodnie z rozporządzeniem Premiera i zaleceniami Biskupów prosimy Was bardzo o pozostanie w domach w najbliższe niedziele (i przez cały okres kwarantanny).

* Na Msze św. mogą przyjść wyłącznie osoby zamawiające daną intencję (maks. 50 osób). Pozostałych zapraszamy do duchowego łączenia się z nami na modlitwie bądź do udziału we Mszy św. poprzez telewizję czy inne media.

* W ciągu tygodnia Msze św. będą odprawiane zgodnie z planem.

* Natomiast w niedziele w Bogacicy Msza św. tylko o godz. 10.30 (połączona
z intencją poranną). Gorzkich Żali o 14.30 nie będzie.

* Kościół parafialny otwarty będzie jak zazwyczaj  - można indywidualnie przychodzić na modlitwę. Będzie w nim trwała adoracja krzyża – w intencji ustania epidemii.

* Kancelaria parafialna czynna wyłącznie w trybie telefonicznym lub mailowym.

* Zadbajcie o Waszych sąsiadów, szczególnie seniorów. Zapytajcie czy im czegoś potrzeba. Zróbcie zakupy. Wymieńcie swoje numery telefonów. Bądźcie w kontakcie telefonicznym.

 1. W środę o godz. 17.00 Droga Krzyżowa w języku niemieckim. W piątek nie odbędzie się Radosne Śpiewanie przy Fortepianie.
 2. Zapraszam do zaopatrzenia się w Gościa Niedzielnego. W zakrystii można odebrać Cuda i łaski Boże.
 3. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty.
 4. Odwołane są wyjazdy: na Misterium do Opola, na pielgrzymkę do Czernej oraz do filharmonii. Rekolekcje parafialne oraz czerwcowy wyjazd do Pragi zostają przełożone na późniejszy termin.

II Niedziela Wielkiego Postu
07/03

 1. Dzisiaj II Niedziela Wielkiego Postu:

* „Bóg zapłać” za dzisiejszą kolektę oraz za ofiary wrzucone do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy;

* wsparcie udzielone na leczenie Patryka Radwańskiego tydzień temu to kwota w wysokości 4046 zł – „Bóg zapłać”;

* „Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty;

* dzieci zachęcamy do zbierania „Ziarna”.

 1. W środę o godz. 16.30 zapraszamy chętnych do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w języku niemieckim (w kościele parafialnym).
 2. Zapraszam do zaopatrzenia się w Gościa Niedzielnego. W zakrystii można odebrać Mały Gość Niedzielny.
 3. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Dawid Mainka
  z Borkowic i Sandra Wierzgała z Grabczoka (8.03,15.03).
 4. Ostatni punkt nowego numeru dzisiejszej gazetki to propozycje wyjazdowe na Wielki Post i nie tylko. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Listy do zapisywania się na nie znajdują się w zakrystii.

 

 

I Niedziela Wielkiego Postu
01/03

 1. Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu:

* „Bóg zapłać” za kolektę na cele parafialne oraz za wsparcie przekazane po Mszach św. na leczenie Patryka Radwańskiego;

* „Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty;

* dzieci zachęcamy do zbierania „Ziarna”;

* o godz. 14.30 zapraszam do kościoła parafialnego na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. Łukasz Waligóra, wikariusz z parafii MBWW w Kluczborku.

 1. W środę przypada dzień naszej parafialnej adoracji w kościele parafialnym. Plan adoracji podany jest w gazetce, jednak będzie ona przerwana na czas pogrzebu o godz. 11.00.
  Bardzo serdecznie proszę o obecność na swojej adoracji dzieci o godz. 16.45 (klasa 3, 4 i 5) oraz młodzież przygotowującą się do bierzmowania o godz. 17.15.
 1. Polecam lekturę nowego Gościa Niedzielnego i Misyjnych Dróg. W zakrystii można odebrać Mały Gość Niedzielny.
 2. W czasie ferii zimowych odbywał się diecezjalny kurs lektorski, w którym uczestniczył nasz parafianin Dominik Bandurowski. Gratulujemy i cieszymy się, że ks bp Rudolf Pierskała ustanowił go nowym lektorem w naszej parafii.
 3. Do wieczności Pan powołał śp. Zygfryda Weinberg. Pogrzeb jego będzie w środę o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

VII Niedziela zwykła
23/02

 1. Dzisiaj VII Niedziela zwykła:

* „Bóg zapłać” za dzisiejszą kolektę na cele parafialne;

* dla dzieci jest nowy numer „Ziarna”;

* od godz. 11.30 zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego

Sakramentu do kościoła parafialnego. Plan adoracji na poniedziałek
i wtorek znajdziemy w nowym numerze gazetki. Są tam również podane godziny sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

 1. Od poniedziałku zapraszamy do wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej przed Mszą św. poranną w dni powszednie.
 2. Od Środy Popielcowej, w którą obowiązuje nas post ścisły, rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Już dzisiaj zapraszamy serdecznie do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Caritas naszej diecezji zachęca do podjęcia trudu pokutnego w postaci tzw. skarbonki wielkopostnej, z której dochód ma wesprzeć Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu. Zgodnie ze zwyczajem naszej parafii w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej możemy modlić się za naszych zmarłych. Zalecki/wypominki można składać bezpośrednio przed nabożeństwem w drewnianych skrzynkach.
 3. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego – zachęcamy do lektury.
 4. Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce wielkopostnej. Odbędzie się ona w sobotę 28.03. Chcemy w jej ramach odwiedzić Sanktuarium MB Szkaplerznej w Czernej oraz uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej w seminarium księży Salezjanów w Krakowie. Koszt wyjazdu to 95 zł. Obejmuje transport, obiad i bilety na misterium.
 5. Do wieczności Pan powołał śp. Reinholda Bazan (Bogacica, ul. Nowa). Jego pogrzeb będzie we wtorek o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek…

VI Niedziela zwykła
21/02

 1. Dzisiaj VI Niedziela zwykła:

* „Bóg zapłać” za dzisiejszą kolektę na cele parafialne;

* dla dzieci jest nowy numer „Ziarna”;

* o godz. 14.30 nabożeństwo niedzielne.

 1. W czwartek o godz. 4.00 rano spod kościoła wyjazd na Tropikalną Wyspę.
 2. W niedzielę rozpocznie się tzw. 40-godzinne nabożeństwo eucharystyczne.
 3. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego – polecamy go waszej uwadze.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej, siedziba: Bogacica, ul. Wolności 7.